രാഹുലിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക ുകയാണ് സോണിയയുടെ ലക്ഷ്യം -നിതിന്* ഗഡ്കരി - View Poll Results

Poll Results

View Poll Results: രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതിനോടു നി?

Voters
1.

This poll will close on 21st April 2011 at 05:20

 • yes

  1 100.00%
  1. akkus
 • no

  0 0%
 • don't know

  0 0%