പാകിസ്താനില്* ഇനിയും ആക്രമണം നടത്തും-അമേരിക്ക - View Poll Results

Poll Results

View Poll Results: അമേരിക്കയുടെ*ചെയ് ിയോട്*നിങ്ങൾ*യോജി?

Voters
0.

This poll will close on 26th May 2011 at 04:55

  • yes

    0 0%
  • no

    0 0%
  • don't know

    0 0%