ശംഖുംമുഖത്ത് മാര്*പാപ്പ സ്മാരകം പാടില്ല -വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് - View Poll Results

Poll Results

View Poll Results: എന്താണ്* നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?

Voters
1.

This poll will close on 28th November 2011 at 09:24

 • സ്മാരകം പണിയട്ടെ.

  1 100.00%
  1. akkus
 • സ്മാരകം പണിയണ്ട.

  0 0%
 • അറിയില്ല.

  0 0%
Multiple Choice Poll.